นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
นายอำนวย นาครัชตะอมร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายวิโรจน์ พรประกฤต
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐชัย
กรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
นายไพโรจน์ มาลีหอม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางสาวซนวา เด่นเมฆา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ