2558 2559 2560
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 1,487.50 1,380.00 1,542.42
ต้นทุนขาย 891.77 772.04 870.12
กำไรขั้นต้น 595.73 607.96 672.30
กำไรจากการดำเนินงาน 166.29 198.50 231.79
กำไรสุทธิ 131.12 157.28 184.72
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 1,034.28 1,044.60 1,205.65
หนี้สินรวม 329.79 269.32 344.98
ส่วนของผถูื้อหุ้น 704.49 775.28 860.67
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
กำไรต่อหุ้น 0.75 0.90 1.06
เงินปันผล 0.46 0.55 0.64
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น 40.05% 44.06% 43.59%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 11.15% 14.35% 14.96%
อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม 8.79% 11.37% 11.92%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.18 3.91 3.39
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.02 1.48 1.36
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.47 0.35 0.40
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 15.49% 19.10% 20.60%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 18.55% 21.26% 22.58%
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 23.97 32.62 32.07
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 111.45 88.71 85.47