ชื่อบริษัท : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Jubilee Enterprise Public Company Limited (JUBILE)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000177
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ เพชรกะรัต และเพชรที่ยังไม่ขึ้นตัวเรือน (เพชรร่วง)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-625-1188
โทรสาร : 02-625-1100
Home Page : www.jubileediamond.co.th
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ : 175,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 174,273,125 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1.00 บาท
บุคคลที่ติดต่อ : นางสาว พัชรวลัย อติชาทิพย์จินดา
E-mail : ir@jubileediamond.co.th

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-229-2800
โทรสาร 02-235-1259
ผู้สอบบัญชี : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
  1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
  2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
  3. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
  4. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : บริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จำกัด
253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 17 ห้อง 1701 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110