สาส์นจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“่บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส มีมาตรฐานด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2560 ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจโลกโดยรวมดีขึ้น รวมทั้งภาพรวมเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลให้ วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน บริษัทฯจึงได้สร้างสรรค์ นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และมีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกปีที่่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และมีผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลประกอบการในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 1,542.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จำนวน 162.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.77 เกิดจากการวางแผนกิจกรรมในการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง และตรงกลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูลในการสร้างกลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองกับความต้องการของ ลูกค้าเป็นอย่างดี รวมถึงมีการบริหารการแบ่งกลุ่มสินค้า และเพิ่มการให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นบริษัทฯ ได้เน้นย้ำ ในการสร้างแบรนด์ ความน่าเชื่อถือและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยใช้เอกลักษณ์ของตราบริษัทฯ ซึ่งสามารถ กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่ง และบริษัทฯมีกำไรสุทธิ 184.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 27.44 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.45 เป็นผลจากการบริหารต้นทุนสินค้าที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ใช้ใน ผลิตภัณฑ์ และการบริหารสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร รวมถึงสถาบันการเงินที่สนับสนุน การดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะยังยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ภายในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อสร้างสมดุลการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ทุกทานเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล และสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และหวังว่าทุกท่านจะรวมกันพัฒนาและเติบโต ไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืนต่อเนื่องในทุกๆ ปี

มนู เลียวไพโรจน์
ประธานคณะกรรมการบริษัท
วิโรจน์ พรประกฤต
ประธานคณะกรรมการบริหาร