สาส์นจากคณะกรรมการบริษัท

ปี 2559 นับเป็นปี แห่งความสูญเสียครั้งยิง ใหญ่สำหรับพสกนิกรชาวไทย เรื่องการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมือวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ยูบิลลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ขอมุ่งมั่น สืบสานพระราชปณิธาน เจริญรอยตามเบืองพระยุคลบาทสืบไป และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ็าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง ยืนนาน

โดยทีภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2559 มีแนวโน้มทีดีขึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะทีผู้บริโภคบางกลุ่มยังคงชะลอการจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯ ในส่วนของการขยายกิจการตามแผนธุรกิจทีตั้งไว้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าทีมีต่อแบรนด์เพชรยูบิลลี เมื่อต้นปี 2559 บริษัทฯประสบความสำเร็จในการลงนามการค้ากับ FOREVERMARK ซึ่งเป็นแบรนด์เพชรระดับโลกและได้รับการยอมรับไปทัวโลกด้วยคุณภาพและการคัดสรรรวัตถุดิบเหนือระดับมาตรฐาน ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท De Beers ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการเพชรในโลกที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านอัญมณีมากกว่า 125 ปี โดยทางบริษัทฯได้รับความเชื่อมั่น ในศักยภาพและความไว้วางใจจากทาง FOREVERMARK ให้ได้รับลิขสิทธิเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ FOREVERMARK แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีการเปิดตัวสาขาแรกของประเทศไทยที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ในแง่ของผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเจรจากับคู่ค้ารวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 157.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 26.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่ม ขึ้นถึงร้อยละ 19.95

ในอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ คือบริษัทฯ ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรรับรอง “องคก์รนวัตกรรมยอดเยี่ยม” กลุ่มบริการประจำปี 2559 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และประเมินศักยภาพทางนวัตกรรมแล้วโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึงถือว่าบริษัทฯ เป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเพียงรายเดียวทีได้รับรางวัลดังกล่าว และนับว่าเป็นการตอกย้ำ ความเป็นองค์กรนวัตกรรมทีบริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน รวมถึงสถาบันการเงินทีสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และขอใหทุ้กท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุมยึดมัน ในหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยัง ยืนเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกียวข้องทุกฝ่าย และตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม เพือความเจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับประเทศไทย ตลอดไป

มนู เลียวไพโรจน์
ประธานคณะกรรมการบริษัท
วิโรจน์ พรประกฤต
ประธานคณะกรรมการบริหาร