รายชื่อผู้ถือหุุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายวิโรจน์ พรประกฤต 65,467,400 37.57
2. นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 12,249,000 7.03
3. นายมนต์ชัย ลีศิริกุล 7,000,000 4.02
4. น.ส.อัญรัตน์ พรประกฤต 6,249,000 3.59
5. นายอัครพงศ์ พรประกฤต 6,007,500 3.45
6. น.ส.อรรัตน์ พรประกฤต 5,505,000 3.16
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล 5,311,700 3.05
8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 5,200,000 2.98
9. CHASE NOMINEES LIMITED 3,876,800 2.22
10. นายจรัสพัณ ปัญจทรัพย์ 3,300,000 1.89
11. นายณภัทร ปัญจคุณาธร 2,405,000 1.38
12. นางฉันทนา ลือขจรชัย 2,050,000 1.18
13. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,777,400 1.02
14. นายธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์ 1,463,000 0.84
15. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,438,900 0.83
16. นายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี 1,213,000 0.70
17. น.ส.กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์ 1,108,600 0.64
18. นายพีรนาถ โชควัฒนา 1,108,000 0.64
19. นายสุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์ 1,100,000 0.63
20. นายพิพัฒน์ เจียกภาพร 1,067,200 0.61
21. นายคงฤทธิ์ จันทรศักดิ์ 1,027,800 0.59
22. นางพรวิไล เลิศโกวิทย์ 1,000,000 0.57
23. นายกฤษฎา ธีราโมกข์ 910,000 0.52
24. นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล 883,500 0.51
25. น.ส.วิภาภรณ์ ชัยพรแก้ว 880,000 0.50