รายชื่อผู้ถือหุุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายวิโรจน์ พรประกฤต 65,467,400 37.57
2. นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 12,249,000 7.03
3. นายมนต์ชัย ลีศิริกุล 7,000,000 4.02
4. น.ส.อัญรัตน์ พรประกฤต 6,249,000 3.59
5. นายอัครพงศ์ พรประกฤต 6,007,500 3.45
6. น.ส.อรรัตน์ พรประกฤต 5,505,000 3.16
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 5,137,700 2.95
8. นายคเชนทร์ เบญจกุล 4,482,500 2.57
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก. 3,379,700 1.94
10. นายจรัสพัณ ปัญจทรัพย์ 3,200,000 1.84