ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  255219 พ.ย. 2555
กำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ.2556
14 พ.ย. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
14 พ.ย. 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2555
14 พ.ย. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
09 พ.ย. 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ JUBILE เริ่มซื้อขายวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
31 ต.ค. 2555
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กรรมการและพนักงาน
28 ก.ย. 2555
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
08 ส.ค. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
08 ส.ค. 2555
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
08 ส.ค. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
08 ส.ค. 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี2555
23 ก.ค. 2555
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
11 พ.ค. 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2555
11 พ.ค. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
11 พ.ค. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
04 พ.ค. 2555
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บนเว็บไซด์
24 เม.ย. 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
30 มี.ค. 2555
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์
29 มี.ค. 2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
21 ก.พ. 2555
แจ้งกรรมการลาออก
14 ก.พ. 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
14 ก.พ. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
14 ก.พ. 2555
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
14 ก.พ. 2555
งบการเงินรายปี 2554
25 ม.ค. 2555
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน